Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Křižovatku u Dobré Vody na Jihlavsku čeká v budoucnu oprava

/
/
/
440 ZobrazeníÚpravu čeká křižovatka silnice I/23 se silnicí III/40615 u Dobré Vody na Jihlavsku. Důvodem plánované úpravy je odstranění bodové závady v prostoru stávající stykové křižovatky, v rámci rekonstrukce doje k přemístění božích muk zhruba o pět metrů.

V druhé polovině července 2022 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina územní rozhodnutí pro úpravu křižovatky silnice I/23 se silnicí III/40615 u Dobré Vody na Jihlavsku, které koncem října nabylo právní moci. Stavebně se jedná o směrovou i výškovou přeložku silnic I/23 a III/406, přeložky vodovodu LT 100 a přemístění božích muk zhruba o pět metrů.

Na silnici I. třídy bude v rámci úpravy umístěn levý odbočovací pruh ve směru na silnici III. třídy v rozsahu požadovaném ČSN. Přeložka silnice III. třídy bude provedena pouze v nezbytném rozsahu pro normové připojení a zajištění dostatečných rozhledů při výjezdu na silnici I/23. Součástí úprav bude i sjezd vpravo ve směru staničení s propustkem, který bude sloužit k obsluze zemědělsky obdělávaných pozemků.

Aktuálně probíhá příprava dokumentace pro stavební povolení a Ředitelství silnic a dálnic ČR může také zahájit majetkovou přípravu, aby získalo potřebná práva vlastníků k dotčeným pozemkům. Předpokládá, že stavbu samotnou by mohlo zahájit v závěru roku 2024 nebo začátkem roku následujícího.

  • Facebook
  • Twitter