Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Příprava obchvatu Třebíče je v plném proudu

/
/
/
764 ZobrazeníObchvat Třebíče, který je nyní ve fázi přípravných prací, na silnici I/23 je jednou z dopravních staveb na Vysočině souvisejících s přípravou dopravní infrastruktury pro přepravu nadrozměrných a těžkých nákladů nezbytných pro výstavbu nových jaderných zdrojů v Jaderné elektrárně Dukovany.

Jedná se o stavbu, která vyvede dopravu z centra Třebíče, neboť stávající vedení silnice I/23 rozděluje město téměř na poloviny. Přeložením silnice z centra města na jeho jižní okraj současně dojde k nápravě stavu vzniklého v 70. letech minulého století, kdy byl v souvislostí s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany postaven stávající průtah. Nová přeložka sníží dopravní zátěž v centru města a zvýší plynulost provozu, což bude mít pozitivní vliv na snížení emitovaných výfukových plynů provozem.

Třebíč je jedním z problematických míst z hlediska kumulace dopravního zatížení na silnici I/23. Na průtahu městem je řada úrovňových světelně řízených křižovatek a rovněž dva úrovňové železniční přejezdy, přičemž průměrná denní intenzita dopravy se pohybuje mezi 8-16 tisíci vozidel v závislosti na konkrétním úseku komunikace. Právě odstranění těchto nevhodných křížení zvýší bezpečnost provozu a zrychlí průjezd městem. Plánovaný obchvat bude mít jako celek v délce zhruba šesti kilometrů pouze tři úrovňové a tři mimoúrovňové křižovatky a železniční trať bude na dvou místech podcházet tunelem.

Mapa obchvatu Třebíče


V polovině dubna tohoto roku zamítl Nejvyšší správní soud kasační stížnost, která napadala rozhodnutí Krajského soudu v Jihlavě týkajícího se aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. V rámci aktualizace územně plánovací dokumentace do ní byly začleněny čtyři trasy nových obchvatů, včetně Třebíče. Protože proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu už není možné podat žádný opravný prostředek, je zahrnutí obchvatu do platné územně plánovací dokumentace kraje krokem pro vydání územního rozhodnutí a Ředitelství silnic a dálnic ČR umožňuje postupovat v další přípravě stavby.

Obchvat Třebíče

Byla dokončena dokumentace EIA a v současné době probíhá inženýrská činnost, tedy příprava veškerých podkladů a dokladů pro zahájení územního řízení. Žádost o vydání stanoviska k posouzení vlivu stavby na životní prostředí a vydání územního rozhodnutí by mělo být podáno ve společném řízení v druhé polovině roku 2021. Po pravomocném územní rozhodnutí dojde k zahájení veřejné výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
Současně probíhá zpracování podrobného geotechnického průzkumu. Pomocí 124 vrtů do hloubky 3-25 metrů doje k vyhodnocení inženýrskogeologických poměrů na pozemcích v trase budoucího obchvatu. Vyhodnocení je nezbytným podkladem pro dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter