Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Na Vysočině lidé opět protestovali, přišlo jich víc než před dvěma týdny

/
/
/
1900 ZobrazeníV Havlíčkově Brodě zaplnily Havlíčkovo náměstí čtyři stovky lidí, víc než před dvěma týdny, stejně tomu bylo i jinde. Do protestů se zapojil dvojnásobek míst v regionu, lidé jsou stále nespokojenější.

V Havlíčkově Brodě vystoupil na pódium učitel stavební školy Milan Pilař, člen platformy Rekonstrukce státu Ervín Hausvater a Michaela Krpálková, spoluorganizátorka protestních akcí v Brodě.

„Zapomněli na to, že my nejsme zaměstnanci našich politiků, ale naopak. Oni jsou naši zaměstnanci, které musíme kontrolovat. Nechali jsme jim poměrně velkou volnost a v některých ohledech, podle mého názoru, tuto věc využili a možná někdy i zneužili. Je třeba jim to znovu připomenout,“ uvedl ve svém projevu Milan Pilař, středoškolský pedagog, regionální novinář a zakladatel Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. „Pokud do konce června nebude jasno, sejdeme se tady opět v září,“ uzavřel Milan Pilař.

„Je to už po třetí, co se scházíme na náměstích po celé republice. I my tady v Brodě chceme dát vládě jasně najevo, že chceme justici nezávislou. …Nechceme ale jen protestovat, proto přicházíme s konkrétním řešením, které je možné provést rychle a které nezávislost justice výrazně posílí,“ uvedl Ervín Hausvater a připojil sedm definovaných pojistek Rekonstrukce státu.
1. Vláda se zdrží nežádoucích zásahů do nezávislého fungování státního zastupitelství.
2. Vláda a vládní strany podpoří urychlené přijetí úzce zaměřené novely zákona o státním zastupitelství předložené poslanci, která posílí nezávislost nejvyššího státního zástupce a vrchních státních zástupců tím, že stanoví: Pevně stanovené funkční období pro nejvyššího státního zástupce v délce deset let, přičemž nejvyšší státní zástupce nebude moci být do této funkce jmenován opakovaně.
Odvolání z funkce nejvyššího státního zástupce před uplynutím funkčního období pouze v případě rozhodnutí kárného soudu v kárném řízení.
Pevně stanovené funkční období pro vrchní, krajské a okresní státní zástupce v délce sedm let.
Odvolání z funkce vrchního, krajského a okresního státního zástupce před uplynutím funkčního období pouze v případě rozhodnutí kárného soudu v kárném řízení.
Přechodná ustanovení, která zaručí, že stávajícímu nejvyššímu státnímu zástupci a stávajícím vrchním státním zástupcům začne běžet stanovené funkční období od účinnosti novely zákona o státním zastupitelství. U dalších stávajících vedoucích státních zástupců budou zvolena taková
přechodná ustanovení, která jim zaručí, že jejich funkční období neskončí dříve než tři roky od nabytí účinnosti novely a která budou zohledňovat rok jejich jmenování do funkce, tak aby výměna vedoucích státních zástupců probíhala postupně.
3. Vláda během letošního roku dokončí přípravu a následně schválí novelu zákona o státním zastupitelství, která bude obsahovat zejména tato opatření k posílení nezávislosti státních zástupců:
Výběr vhodných uchazečů na funkci státních zástupců se bude provádět formou výběrových řízení s předem jasně danými hodnotícími kritérii.
Pokyny vydávané v rámci výkonu řídících a kontrolních oprávnění mohou mít i nadále písemnou i ústní formu. Vždy však budou muset mít písemnou formu tzv. negativní pokyny, jejichž konkrétní obsah stanoví zákon. Vedoucí (nebo jím pověřený) státní zástupce dále bude muset na žádost dotčeného státního zástupce ústně daný pokyn písemně potvrdit.
Vedoucí státní zástupce stanoví pravidla pro rovnoměrné a nediskriminační rozdělení agendy státního zastupitelství mezi státní zástupce a zaměstnance státního zastupitelství (rozvrh práce); přitom zajistí specializaci státních zástupců podle zásad pro určení specializací státních zástupců.
4. Vláda během letošního roku dokončí přípravu a následně schválí novelu zákona o soudech a soudcích a příslušné prováděcí předpisy, které zajistí posílení nezávislosti soudní moci prostřednictvím následujících opatření:
Výslovný zákaz opakovaného jmenování soudce do funkce předsedy a místopředsedy soudu.
Zavedení jednotných a transparentních postupů a kritérií pro výběr soudců a předsedů a místopředsedů soudů, které povedou k objektivnímu výběru nejvhodnějších kandidátů, zejména:
– Výběr soudců a soudních funkcionářů v rámci transparentních výběrových řízení proběhne na základě předem stanovených pravidel a s přihlédnutím k objektivním kritériím.
– Vedle nezbytné odborné kvalifikace budou hodnoceny i osobnostní kvality a integrita uchazečů.
– Členy výběrových komisí budou soudci a odborníci z resortu justice s vysokým odborným a osobnostním kreditem.
Soudci budou mít ve výběrové komisi většinu.
5. Vláda uloží Ministerstvu spravedlnosti, aby bylo zajištěno naplňování principů uvedených v bodě 4 této výzvy při výběru soudních funkcionářů v gesci ministerstva, a to do doby, než bude účinná příslušná novela zákona o soudech a soudcích.
6. Vláda zajistí v návaznosti na Akční plán ČR k Partnerství pro otevřené vládnutí zveřejňování rozhodnutí soudů ve strojově čitelné podobě do roku
2020, a to v následujícím pojetí a rozsahu: v anonymizované, strojově čitelné podobě umožňující fulltextové vyhledávání, výjimkou budou jen ta rozhodnutí, u kterých byla ze soudního jednání vyloučena veřejnost z důvodu ochrany utajovaných informací, a opakující se jednoduchá rozhodnutí, která nepřinášejí žádnou novou informaci z hlediska jejich
odůvodnění (platební rozkazy).
7. Vláda zajistí zřízení expertní pracovní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti pro otázky nezávislosti justice, která bude mít v agendě zejména všechny uvedené body této výzvy a projedná příslušné vládní
legislativní návrhy. Do pracovní skupiny budou přizváni: zástupci všech poslaneckých klubů, zástupci protikorupčních organizací, odborníci na justici z akademické sféry, zástupci soudců a státního zastupitelství.

Protesty pod hlavičkou spolku Milion chvilek pro demokracii se v pondělí konaly na Vysočině také v Jihlavě, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a nově také v Třebíči, Novém Městě na Moravě, v Moravských Budějovicích, Telči, Světlé nad Sázavou nebo Jemnici.

Také ve Světlé nad Sázavou ukázali lidé, že tu Babiše nechtějí. Více jak dvacítka lidí přišla na náměstí Trčků z lípy dát jasně najevo svůj nesouhlas a poklidnou demonstrací se tak připojili k celorepublikovému protestu. Za zvuků kytary, si společně všichni zazpívali písničky, které tu už zněly v roce 1989.
„Tenkrát jsem si myslela, že už tyhle písničky nebudou potřeba,“ uvedla kytaristka a s úsměvem začíná vybrnkávat melodie Anděla od Karla Kryla.

V Moravských Budějovicích se protestu zúčastnily na čtyři desítky obyvatel. Ve vystoupení Pavla Kryštofa Nováka zaznělo mimo jiné srovnání postoje rakouského a českého prezidenta k 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie.

  • Facebook
  • Twitter