Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnice ze Ždírce na Doubravou na Chrudim projde rekonstrukcí

/
/
/
1515 ZobrazeníŘeditelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) požádalo o vydání stavebního povolení pro rekonstrukci silnice I/37 od hranic kraje po Ždírec nad Doubravou. Na základě provedené diagnostiky silnice I/37 v úseku od hranice s Pardubickým kraje po Vojnův Městec byla zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, správní řízení k jeho vydání momentálně probíhá.

Oprava reaguje na zjištěný stav komunikace provedenou diagnostikou s cílem zkvalitnění povrchu vozovky a prodloužení její životnosti. Oprava se bude týkat zhruba 6 400 metrů silnice od křižovatky silnic I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po hranici Kraje Vysočina s Pardubickým krajem. Nepřímo navazuje na opravu silnice I/34 mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí s Pardubickým krajem, která proběhla v roce 2021.

Stavba prochází převážně extravilánem a intravilánem Údav a částečně Ždírcem nad Doubravou. Z šířkového hlediska bude provedena homogenizace celého úseku. Silnice bude po rekonstrukci odpovídat kategorii S 7,5. Šířka jízdních pruhů bude tři metry. V Údavech a ve Ždírci nad Doubravou budou mít jízdní pruhy šířku 3,25 metrů. V rámci stavby dojde k obnově asfaltových vrstev, sanacím ulámaných okrajů vozovky i rekonstrukci nezpevněných krajnic. V rámci odvodnění komunikace budou pročištěny silniční příkopy a stávající propustky, které budou případně upraveny. Před i za propustkem na 85,827 kilometru na průtahu Údavami je navržena nová opěrná zeď.

Samostatný stavební objekt představuje most ev. č. 37-042, který převádí silnici I/37 přes Dlouhý potok. Před mostem budou svahy násypového tělesa vyztuženy geomřížemi. Na mostě stavaři vymění vozovkové souvrství, zálivku kolem říms, nové těsnění dilatačních a pracovní spáry. Novou protikorozní ochranu dostanou svodidla a zábradlí. Lokálně sanovány budou obrubníky říms.

Opravu plánuje ŘSD ČR provést za úplné i částečné uzavírky komunikace s předpokládanou dobou realizace čtyři měsíce. Momentálně připravujeme veřejné výběrové řízení na zhotovitele. V závislosti na časovém postupu v této předrealizační fázi přípravy předpokládá ŘSD ČR zahájení stavby ve druhé polovině tohoto roku.

Současně ŘSD ČR muselo zrušit zadávací řízení na zhotovitele stavby I/34 Jitkov-Ždírec nad Doubravou, oprava komunikace a její realizaci přesunout na rok 2023. Předmětnou stavbu není možné s ohledem na šířku vozovky v opravovaném úseku realizovat jinak než za úplné uzavírky s převedením dopravy na objízdné trasy. Kvůli souběhu dalších stavebních akcí na Havlíčkobrodsku a Žďársku a kvůli zajištění požadované dopravní obslužnosti a bezpečnosti provozu v daném regionu rozhodlo Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, že pro tento rok a pro tuto stavbu nevydá souhlas s objízdnou trasou.

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter