Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Oprava vodní nádrže v přírodní památce Sochorov

/
/
/
825 ZobrazeníNa podzim 2019 byly zahájeny práce na rekonstrukci vodní nádrže na území přírodní památky Sochorov, která se nachází asi devět kilometrů jihozápadně od Havlíčkova Brodu. V letošním roce byla oprava dokončena, zvláště chráněné území na Havlíčkobrodsku je známé výskytem obojživelníků.

Předmětem ochrany této přírodní památky jsou zvláště chráněné druhy obojživelníků, zejména se jedná o čolka velkého, čolka horského a čolka obecného. Celková rekonstrukce za přibližně 1,4 milionu korun byla potřebná především z důvodu nutnosti opravy hráze a částečného odbahnění rybníka.

„V posledních letech zde docházelo hlavně v letním období k významnému poklesu vodní hladiny a k přílišnému hromadění organické hmoty, což zapříčinilo uvolňování plynů a kyslíkové deficity. Tento stav byl pro čolky nevyhovující a bylo nutné neprodleně učinit opatření ke zlepšení podmínek pro jejich rozmnožování a udržení tak stavu jejich početnosti v příznivém stavu,“ uvedla Martina Kratochvílová z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.
Během opravy došlo k částečnému odbahnění zátopy rybníka, k odstranění pařezů na návodní straně hráze, posílení, přesvahování a opevnění hráze lomovým kamenem a dále k vybudování těsnící clony před bezpečnostním přelivem. Při odbahnění bylo třeba zohlednit výskyt zvláště chráněného ďáblíku bahenního a také potřebu ponechání bezzásahové části litorálních porostů rybníka.

Provedená opatření byla realizována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (90 %) s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina (10 %). Celková cena díla byla 1 373 834 Kč.

Pro udržení rybničních ekosystémů a druhů vázaných na vodu jsou tato opatření, a to nejen v přírodních památkách a rezervacích, velmi potřebná. Menší zásahy, například probírky a prořezávky dřevin za účelem prosvětlení nebo tůně, se realizují každoročně z kapitoly Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Pokud se ale jedná o větší objem prací, tak jako v případě přírodní památky Sochorov, jsou využívány finanční prostředky z evropských fondů.

Projekt realizovaný v přírodní památce Sochorov se podařilo uskutečnit v poměrně krátké době tak, aby se voda v rybníce zachytila nyní v jarních měsících, a tím byly vytvořeny příznivé podmínky nejen pro čolky už v letošním roce.

  • Facebook
  • Twitter