Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kriminalita na Vysočině se vloni snížila, objasněnost dosáhla téměř 62 procent

/
/
/
572 ZobrazeníNa Vysočině vyšetřovali policisté v loňském roce 4 374 trestných činů, o 461 méně než v roce 2020. Objasnit se podařilo 2 697 trestných činů, což je 61,6 procenta.

Pachatelé loni svých jednáním způsobili za celý rok škodu ve výši 1 744 113 000 korun. „K určitému poklesu kriminality došlo napříč celou republikou, Vysočina tedy nebyla žádnou výjimkou. Dosaženými výsledky se Vysočiny opětovně zařadila mezi nejbezpečnější regiony republiky,“ komentoval dosažené výsledky Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Trestná činnost na Vysočině za roky 2017 až 2021

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet trestných činů 5 459 5 312 5 538 4 835 4 374
Objasněno 3 342 3 152 3 470 3 103 2 697
% objasněnosti 61,22 59,34 62,7 64,2 61,65
Objasněno dodatečně 415 384 409 403 400
Objasněno celkem 3 757 3 536 3 879 3 506 3 097

Trestné činnost v jednotlivých oblastech Vysočiny za rok 2021

  Jihlava Třebíč Žďár n S. H. Brod Pelhřimov
Počet trestných činů 1 245 794 736 898 701
Objasněno 692 512 453 566 474
% objasněnosti 55,6 64,5 61,5 63,0 67,6
Objasněno dodatečně 110 85 73 73 59
Objasněno celkem 802 597 526 639 533
Počet stíhaných osob 660 569 458 453 392

Kriminalitu neovlivnil jen covid-19
Na snížení nápadu trestné činnosti měla v loňském roce na Vysočině vliv řada několika faktorů. Mezi ty nejzásadnější patřila mimořádná a krizová opatření a opakovaně vyhlašovaný nouzový stav, který souvisel s výskytem onemocnění covid-19. Loni na jaře se úplným uzavřením okresů výrazně omezila jinak běžná mobilita osob v České republice a svůj vliv sehrálo bezesporu také výrazné omezení vstupu občanů ostatních zemí do České republiky.

V souvislosti s organizačními opatřeními v rámci Policie České republiky se pro výkon služby policisté rozdělili na dvě směny, navíc ani policistům se nevyhýbaly izolace a karantény, proto došlo i k určitému utlumení operativně – vyhledávací činnosti policistů, což je projevilo zejména v oblasti odhalování drogové trestné činnosti. Všechna tato opatření měla vliv na snížení nápadu trestné činnosti zejména v první polovině loňského roku 2021, kdy za toto období byl pokles nápadu trestné činnosti oproti srovnatelnému období roku 2020 dokonce o více než 13 procent, ale ve druhém pololetí tento vliv výrazně slábl a byl zanedbatelný, což se projevilo na vyšším počtu případů páchání trestné činnosti.

 „Loni se už naplno projevily důsledky novely trestních předpisů, které začaly platit od 1. října roku 2020.  Tím, že se zvýšila hranice škody, která se vztahuje k rozlišení právní kvalifikace skutku na přestupek a trestný čin, počet trestných činů logicky poklesl. Určitá protiprávní jednání se způsobenou škodou nepřesahující 10 000 korun tedy byla kvalifikována jako přestupek na úseku majetku,“ vysvětluje Pavel Peňáz.

Policisté kontrolují okolí Vírské přehrady, foto: Policie ČR

Obecná kriminalita poklesla
Vloni se na Vysočině mírně snížil počet trestných činů o 219 v oblasti obecné kriminality, což představuje pokles o necelých sedm procent.  Policisté zadokumentovali 3 045 případů obecné kriminality, z nichž se jich 1 722 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 56,6 procenta. Dodatečně se podařilo objasnit 268 skutků v oblasti obecné kriminality a celkově objasnili v této oblasti 1 990 trestných činů a stíhali za jejich spáchání 1 559 osob.

„K mírnému snížení došlo loni také v oblasti násilné kriminality. Loni policisté registrovali na Vysočině 475 násilných trestných činů, což bylo o 31 méně než v roce 2020 – vyjádřeno procenty jde o pokles o 6,1 procenta. Kriminalistům se podařilo objasnit 375 násilných skutků a objasněnost tak dosáhla 78,9 procenta. Loni dodatečně objasnili dalších 48 násilných trestných činů spáchaných v předchozích letech. V průběhu loňského roku na Vysočině prověřovali a vyšetřovali policisté celkem šest zločinů vraždy nebo pokusů vraždy a všechny případy se jim podařilo objasnit. V jednom případě byl na pokus vraždy skutek překvalifikován, protože původně jej kriminalisté vyšetřovali jako úmyslné ublížení na zdraví. Z pěti zbývajících případů se ve třech případech jedná o dokonanou vraždu a ve dvou případech o vraždu ve stádiu pokusu. Další případ, který byl loni původně kvalifikován jako trestný čin loupeže, překvalifikovali kriminalisté na pokus vraždy letos, proto se neobjevuje v loňských statistikách,“ seznamuje s dalšími výsledky Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Ubylo loupeží
Pozitivní je podle policistů desetiprocentní pokles nápadu trestných činů loupeže. Loni na Vysočině prověřovali 27 případů loupeží, což bylo o tři méně než v roce 2020. Celkem 20 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 74,1 procenta. Loni se podařilo objasnit také jednu loupež, která se stala v předchozím roce. Za tyto loupeže kriminalisté stíhají 32 osob.

Pokles v počtu případů loni zaznamenali policisté u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Vyšetřovali 211 případů, což je o 16 případů méně než v roce 2020, pokles o sedm procent. Objasněnost přesáhla hranici 80 procent. Dalších 27 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Dlouhodobě stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů, a proto policisté považují tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Za tyto trestné činy stíhají celkem 225 osob.

Mravnostních deliktů policisté řešili více
V loňském roce došlo na Vysočině k nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality o 13 procent. Policisté vyšetřovali 139 případů mravnostních trestných činů a 92 z nich se podařilo objasnit, když dosáhla 66,2 procenta. Za trestné činy v oblasti mravnostní kriminality stíhali 84 osob. Ze 139 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 19 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění (celkem 12 případů kriminalisté objasnili) a dalších 41 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání (celkem 26 případů kriminalisté objasnili). K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

Z celkového počtu 139 případů mravnostní kriminality byly ve 44 případech, což představuje 31,65 procenta, k jejímu spáchání využity informační technologie a sociální sítě. „V rámci tohoto druhu trestné činnosti je už několik let – minimálně od roku 2017, kdy je tato statistika sledována – patrný trend, že více než třicet procent ze všech mravnostních trestných činů je spácháno prostřednictvím informační technologií a sociálních sítí. Z těchto případů tzv. kybermravnostní trestné činnosti se nejčastěji jedná o případy kvalifikované jako sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy, kam patří výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti mladší osmnácti let,“ popisuje Dana Čírtková.

Ubylo také majetkové trestné činnosti
Na Vysočině došlo loni k mírnému poklesu nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti o 6,6 procenta, kdy na meziročním poklesu o 111 případů se právě svým vlivem nejvíce podílely restrikce a opatření v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 a změny ve výši škod v rámci novely trestních předpisů. Policisté prověřovali celkem 1 575 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 559 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 35,49 procenta, v rámci celé České republiky jde o uspokojivý výsledek. Dalších 138 majetkových trestných činů se podařilo objasnit dodatečně, celkově tak vloni objasnili policisté 697 majetkových trestných činů, za které stíhali 543 osob.

Na majetkové trestné činnosti se 508 případy podílely krádeže vloupáním. Ve srovnání s rokem 2020 je to o 71 případů více, nárůst o 16,2 procenta. Dodatečně policisté 31 případů a za krádeže vloupáním stíhali loni 160 osob. Na majetkové trestné činnosti se dále 499 případy podílely krádeže prosté, pokles o více než 34 procent. Policistům se podařilo 241 krádeží prostých objasnit a dalších 33 objasnili dodatečně. Objasněnost dosáhla 48,3 procenta. Vloni zaregistrovali také 46 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel. Celkem 35 těchto krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, objasněnost ve výši 76 procent řadí policisty z Vysočiny na špici v rámci celé České republiky.  Loni zmizelo majitelům také pět jednostopých vozidel a čtyři případy krádeže policisté objasnili, čímž dosáhli objasněnosti ve výši 80 procent. Poměrně vysoký počet trestných činů – 69 se týká krádeží vloupáním do motorových vozidel, kdy 31 případů se týká krádeže součástek motorových vozidel, včetně pohonných hmot z nádrží vozidel

Loni policisté zadokumentovali celkem 54 případů vloupání do rekreačních chat a chalup, 23 případů objasnili, což představuje objasněnost ve výši 42,6 procenta. Stíhali 14 pachatelů, dalších 70 případů trestných činů se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se jim podařilo objasnit 29 případů, když objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla 41,4 procenta. Dodatečně objasnili pět případů a celkově tedy 34 případů, za které stíhali 29 osob.

V loňském roce se na Vysočině snížil o 9,8 procenta nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jich vyšetřovali policisté celkem 856, což bylo v meziročním porovnání o 93 případů méně. Za celý rok objasnili policisté 696 případů ostatních trestných činů, takže objasněnost činila 81,31 procenta a dodatečně objasnili dalších 61 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti se řadí všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, nebo ohrožování výchovy mládeže. Loni na Vysočině došlo k 410 trestným činům maření výkonu úředního rozhodnutí, 116 případům sprejerství a 394 trestným činům ohrožení pod vlivem návykové látky.

Na úseku drogové kriminality loni policisté vyšetřovali 176 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 57 skutků méně než v roce 2020, objasněnost přesáhla hranici 85,7 procent. Dalších 20 případů objasnili dodatečně a celkově tak objasnili 169 drogových trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 146 osob. „Jedná se dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je velice důležitá také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti. Za mírným poklesem nápadu tohoto druhu trestné činnosti tak lze v roce 2021 zejména spatřovat jarní omezení a restrikce v souvislosti s covid-19, které se dotkly i charakteru a nastavení činností Policie České republiky a možností aktivně vyhledávat a rozpracovávat tento druh trestné činnosti,“ přiblížila tisková mluvčí.

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo v roce 2021 na Vysočině i v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 425 trestných činů, což je o 199 méně než za rok 2020, pokles činil téměř 32 procent. Objasněnost se pohybuje pod hranicí 50 procent. Dalších 56 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (151 trestných činů), dále úvěrové podvody (62 trestných činů), a také daňovou trestnou činnost (47 skutků).

„Výrazný nárůst o téměř 47 procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 47 případů a 17 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice finančního šetření a zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku v trestním řízení částku 36 324 000 korun, a v této souvislosti jsme provedli 439 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ dodal Pavel Peňáz.

Policisté vloni na Vysočině zaznamenali velký počet trestných činů, které měly znaky kybernetické kriminality. „Loni jsme zadokumentovali 386 těchto případů, což činí 8,82 procent nápadu ze všech spáchaných trestných činů v roce 2021. Za posledních několik let je patrný výrazný nárůst tohoto druhu kriminality, když v roce 2017 to představovalo 4,67 procent z celkového nápadu. Celkem 98 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla více než 25,3 procenta. Dalších 69 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlých let a celkově se tak loni podařilo policistům objasnit 167 případů. Největší počet případů – 199 – se týká majetkové trestné činnosti, což představuje 12,63 procenta ze všech majetkových trestných činů. Jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání spáchaných za využití sociálních sítí s cílem neoprávněně se obohatit za využití různých legend. Další případy se týkají hospodářské trestné činnosti (113 případů), mravnostní kriminality (44 případů), ale také násilné kriminality (14 případů) a oblasti nehmotných práv. Pachatelé u tohoto druhu trestné činnosti způsobili svým jednáním škodu ve výši 37 923 485 korun,“ uzavřela Dana Čírtková.

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří loni spáchali 1 093 trestných činů, což v procentech představuje podíl téměř 25 procent na celkové kriminalitě v našem kraji. Recidivisté mají na svědomí 141 násilných trestných činů, 292 majetkových trestných činů a devět mravnostních trestných činů.

Kontroly policistů v barech a restauracích v Havlíčkově Brodě, archiv Policie ČR

Mladiství se podíleli necelými třemi procenty trestných činů
Děti ve věku do 18 let spáchali vloni celkem 126  trestných činů a podílejí 2,9 procenta na nápadu celkové kriminality. Ve 30 případech se jednalo o násilnou trestnou činnost, ve 26 případech o mravnostní trestnou činnost a ve 42 případech o majetkovou trestnou činnost. Děti ve věku do 14 let spáchali loni celkem 44 trestných činů a podílejí na trestné činnosti jedním procentem. V deseti případech šlo o násilnou trestnou činnost, ve 14 případech o mravnostní trestnou činnost, v devíti případech o majetkovou trestnou činnost. Na loňské trestné činnosti se podílely také ženy, které se dopustily 382 trestných činů, když v 58 případech se jednalo o majetkovou trestnou činnost, ve 31 případech o násilnou trestnou činnost a v šesti případech o mravnostní trestnou činnost.

Loni se trestných činů na Vysočině dopouštěli také cizinci, kteří mají na svědomí celkem 228 trestných činů, což je o 35 méně než v roce 2020, jde o pokles o 13,3 procenta. Trestně stíháno bylo 222 cizích státních příslušníků, což je 8,9 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky a Ukrajiny.

  • Facebook
  • Twitter