Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nejvyšší cena Hospodářské komory ČR míří i na Vysočinu

/
/
/
900 Zobrazení



Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (KHK KV) Richard Horký a zakládající člen Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod Jiří Holešák získali 15. května nejvyšší ocenění Hospodářské komory ČR (HK ČR).

Za jejich podnikatelské aktivity jim prezident HK ČR Vladimír Dlouhý udělil zlatou Merkurovu medaili. Tou jsou oceňovány osobnosti, podnikatelé, instituce a organizace včetně měst a obcí, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti HK ČR. Medailí jsou oceňováni také dlouhodobí komoroví pracovníci. Kromě zlatých Merkurů na Vysočinu putují také jejich stříbrná a bronzová varianta. Stříbro obdržel Igor Zahrádka z Havlíčkova Brodu a bronz Jaroslav Miklík ze Žďáru nad Sázavou.

Richard Horký (vpravo) přijímá zlatého Merkura od prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, archiv Úřadu Hospodářské komory ČR

Richarda Horkého porota ocenila jeho podnikatelské aktivity v odvětví výroby energie, developmentu, ale i příkladnou spolupráci s místní samosprávou, školami a se zdravotnictvím a také jeho velkou angažovanost v zachování a obnově jaderné energetiky v Kraji Vysočina.
Richard Horký v energetice působí od roku 1995. Postupně se jeho aktivity rozrůstaly a nyní jeho sféra podnikání zejména v odvětví výroby tepla z biomasy zahrnuje nejen Českou republiku, ale i Slovensko a do značné míry i Dálný východ. Přímo v Třebíči provozuje pod hlavičkou firmy TTS tři teplárny na biomasu, z nichž všechny tři spalují dřevní štěpku, teplárny Sever a Jih navíc i slámu. Třebíč tak díky tomu patří mezi českou špičku ve využívání obnovitelných zdrojů, protože 90 % takto vyrobeného tepla pochází z biomasy, zbytek připadá na kogeneraci, tedy společnou výrobu tepla a elektřiny. Toto využívání obnovitelných zdrojů je tak velice přínosné nejen životnímu prostředí, ale také místní ekonomice. Štěpka i sláma jsou totiž odebírány z místních zdrojů, čímž v regionu zůstává ročně asi 50 milionů korun.
Velkou Horkého akvizicí byl vstup do slovenské společnosti Národná energetická, a. s., před dvěma lety. Slovenská jednička ve výrobě tepla z biomasy vytápí deset tamních měst, přičemž v Trebišově investoval Horký asi čtvrt miliardy do kompletní rekonstrukce teplárenské soustavy, za což mu v roce 2017 Evropská komise udělila nejvyšší evropské ocenění v oblasti ekologie. Richard Horký působí také v oblasti developmentu. Díky jeho aktivitám tak v Třebíči vznikla čtvrť rodinných domů v třebíčské čtvrti Na Kopcích, nepovšimnuta nezůstala ani revitalizace bývalého obuvnického areálu v Třebíči-Borovině, kde je Richard Horký hlavním investorem.
Vedení HK ČR také ocenilo jeho přínos Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina a Okresní hospodářské komoře Třebíč (OHK Třebíč), kdy v obou nyní působí jako předseda představenstva.

Jiří Holešák je jednatelem společnosti HBH odpady, s. r. o. Jedná se o ryze českou soukromou firmu, která se zabývá především výkupem, sběrem a úpravou druhotných surovin (papír, plasty, sklo, železný šrot, barevné kovy). Firma provozuje pro město Havlíčkův Brod a okolní obce sběrný dvůr, zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a svoz nebezpečných odpadů. V roce 2015 firma uvedla do provozu třídicí linku odpadů. Firma HBH odpady, s. r. o., vedená Jiřím Holešákem získala v roce 2015 v soutěži Společensky odpovědná organizace Kraje Vysočina 1. místo a o rok později druhé místo. V roce 1997 Jiří Holešák spoluzaložil firmu REMAT TRADE, s. r. o., která patří mezi největší dodavatele sběrového papíru v České republice. Firma rovněž poskytuje obchodní servis v odbytu skleněných střepů, sběrového papíru a plastů v rámci ČR řadě firem a podniků typu technických služeb.
Jiří Holešák stál u zrodu Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina. Dříve zastával pozici předsedy a místopředsedy představenstva Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod a zasloužil se o její rozvoj a popularizaci nejen mezi podnikatelskou veřejností v okrese Havlíčkův Brod.

Igor Zahrádka, generální ředitel a spolumajitel společnosti B:TECH, a. s., pochází z Třebíče. V roce 2004 nastoupil do havlíčkobrodské inženýrské společnosti B:TECH, a. s. na pozici vedoucího oddělení. V rámci působení ve společnosti B:TECH, a. s. prošla jeho kariéra vývojem přes ředitele divize, obchodního ředitele až na pozici generálního ředitele, na kterou nastoupil v roce 2010 a kterou zastává dodnes. Igor Zahrádka podporuje aktivity zaměřené na technické vzdělávání, interní rozvoj inženýrského know-how i popularizaci technických oborů jako takových u široké veřejnosti. Mezi jeho široké zájmy patří historie i současnost techniky, technicko-populární obory (kosmologie, kvantová fyzika, 3D konstrukce, stavba modelových replik lokomotiv ČSD z kovu), pomoc a podpora technickým a modelářským kroužkům v regionu Kraje Vysočina a Moravskoslezském kraji. Věnuje se také dokumentační a badatelské činnosti v depozitářích NTM a ČSD. S HKČR spolupracuje Igor Zahrádka v rámci její regionální složky Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod, a to zejména v oblastech podpory a propagace technických oborů.

Jaroslav Miklík pochází z obce Všetuly (nyní Holešov 2) v okrese Kroměříž. Už na jaře 1992 na okrese Žďár nad Sázavou inicioval založení Cechu elektro. V témže roce byl v zakladatelské pracovní skupině pro vznik Hospodářské komory – Okresní hospodářská komora okresu Žďár nad Sázavou. Stal se členem představenstva OHK ZR a také delegátem za okres Žďár nad Sázavou na ustavujícím sněmu HK ČR a byl delegátem na okrese Žďár n. S. na všech sněmech HK ČR, a to i na mimořádných. Po změně krajů a zrušení „okresů“ je od samého počátku členem představenstva KHK Kraje Vysočina.
Aktivně se zapojuje od založení do činnosti HK, je dlouholetým členem představenstva OHK. Je velmi aktivní především v oblasti energetiky, kde je členem pracovní skupiny HK ČR. Jako jeden z mála členů HK se zúčastnil všech sněmů HKČR.

Prestižní ocenění Merkur má formu čestné medaile, která nese jméno římského boha obchodu Merkura, jenž se stal symbolem pro komorové hnutí. Zlatá medaile má nejvyšší hodnotu, udělovány jsou i bronzové a stříbrné varianty. Většina komor na světě včetně HK ČR používá ve svém znaku jeho symboliku. Merkurovo jméno je odvozováno od latinského merx, tedy „zboží“, což se přeneslo i do dnešních jazyků (např. komerce nebo ang. merchant, fr. commerçant či marchand, šp. marchante = obchodník). Merkurův chrám v Římě vznikl v roce 495 př. n. l. během hospodářské krize a s ním byla založena i první obchodní komora na světě – Viri Mercuriales. Merkurův svátek se slavil při přepočtu na náš kalendář 15. května, tedy přesně v den, kdy HK ČR uděluje Merkurovy medaile.

  • Facebook
  • Twitter