Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavská nemocnice slaví 170 let

/
/
/
862 ZobrazeníOslavy kulatých narozenin prožívá letos Nemocnice Jihlava. Je to už 170 let, co slouží obyvatelům nejenom Jihlavska. V pondělí 4. listopadu vyvrcholily oslavy oceněním bývalých i současných zaměstnanců za dlouholetý přínos pro zdravotnické zařízení v krajském městě.

Výročí oslavila nemocnice na slavnostním večeru v Horáckém divadle. Přítomni byli primáři všech oddělení jihlavské nemocnice, vrchní a staniční sestry, zástupci nemocnic z Kraje Vysočina a zástupci Kraje Vysočina. Ocenění předával hejtman Jiří Běhounek a ředitel nemocnice Lukáš Velev.

Ocenění
MUDr. Jaroslav Šilhan do nemocnice nastoupil v září 1966. Získal atestaci v oboru chirurgie a specializaci v oboru cévní chirurgie. Byl jmenován ordinářem pro cévní chirurgii a dále zastával funkci zástupce primáře. K 31.12. 1989 ukončil pracovní poměr. Po necelém roce se vrací do NJ a je jmenován primářem chirurgie, v této pozici působil do ledna 1997. Zasloužil se o rozvoj cévní chirurgie, za jeho působení se rozšířila operativa tepenného systému. V roce 2005 se vrací do NJ, kde pracuje na částečný úvazek dodnes.
Josef Ryšavý – 2.1.1969 nastoupil do NJ na pozici ústavního zahradníka, od roku 1986 byl vedoucím nádvorní čety. Se svojí pracovní skupinou zajišťoval veškeré stěhování v areálu staré nemocnice. Byl u toho, když jsme se loučili před budovou chirurgie se starou nemocnicí (dnešní krajský soud). Podílel se na stěhování nemocnice do nového areálu a na stěhování během rekonstrukce interního pavilonu. I jako důchodce stále pracuje. Letos dovršil pracovní výročí 50 let v nemocnici. Mezi zaměstnanci je oblíbený, ochotný kdykoliv pomoci, povzbudit. Pěknou písničkou s harmonikou stále přináší dobrou náladu na různých oslavách zaměstnanců a při kulturních akcích.
MUDr. Pavel Jiránek vystudoval lékařskou fakultu v Brně. V roce 1973 nastoupil na interní oddělení a od roku 1975 pracuje na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Atestační zkouškou získal atestaci I. a II. stupně v oboru ARO. V roce 1987 byl jmenován ordinářem pro resuscitační péči. Od ledna 1991 do konce roku 2010 vykonával pozici primáře. Každoročně organizoval v Jihlavě celostátní vědeckou konferenci Anesteziologické dny Vysočiny.
Za jeho vedení došlo k velkému rozvoji anesteziologické a resuscitační péče v NJ. V nemocnici pracuje 46 let.

MUDr. Ivana Bradáčková vystudovala lékařskou fakultu v Brně. Po studiích v roce 1971 nastoupila na interní oddělení, krátce působí v Brně, v červnu 1974 se vrací zpět do Jihlavy na interní oddělení. Získala atestaci I. a II. stupně ve vnitřním lékařství. Dále se vzdělávala a získala atestaci v oboru nukleární medicína. Od roku 1983 do 2010 působila na pozici primářka oddělení nukleární medicíny, v nemocnici pracuje 48 let.
Přispěla k rozšíření přístrojového zázemí, zavedla nové výkony moderním zobrazovacím systémem – gama kamerou pro SPECT, což změnilo kvalitu i rychlost diagnostiky vyšetření. Nadále pracuje na pozici zástupce primáře a vedoucí pracoviště SPECT/CT.

MUDr. Tomáš Snížek vystudoval lékařskou fakultu v Brně a v roce 1978 nastoupil do nemocnice. Zajímal se o obor tuberkulosa a respirační nemoci a z tohoto oboru získal specializaci. Byl jmenován ordinářem pro obor bronchologie. V období 1992–2017 působil na pozici primáře plicního oddělení. Zasloužil se o rozvoj rychlé dg. a léčby plicních onemocnění, o rozvoj endoskopických metod a funkčních vyšetření plic, zajištění bronchoskopie po 24 hod, zavedení spánkové laboratoře, brachyterapie průduškových nádorů, indikace domácí léčby tekutým kyslíkem. Na krátký úvazek stále pracuje na oddělení. V období 1990 až 1991 vykonával pozici náměstka pro léčebně-preventivní péči. Na základě transformací OÚNZ Jihlava v lednu 1992 byl MUDr. Tomáš Snížek pověřen řízením Nemocnice Jihlava a následně v prosinci jmenován ředitelem. V této pozici působil 3 roky.

MUDr. Jiří Šedivý v roce 1977 vystudoval lékařskou fakultu v Hradci Králové a nastoupil na ortopedické oddělení. Vykonal atestační zkoušky I. a II. stupně v oboru ortopedie. Od května 89 působil na pozici zástupce primáře. Od ledna 1991 byl jmenován primářem oddělení, tuto pozici vykonával do konce roku 2015. Naše ortopedické oddělení patřilo mezi první pracoviště v ČR v zavedení kompletní ultrazvukové diagnostiky vrozených vad kyčelních kloubů novorozenců. Zasloužil se o rozšíření diagnostiky a endoskopické operativy Nadále se aktivně podílí na chodu oddělení.

MUDr. Milan Svojsík v roce 1975 vystudoval lékařskou fakultu v Brně. V březnu 1993 nastoupil do NJ na pozici primáře dětského oddělení. Zavedl ultrazvukové vyšetření ledvin novorozenců a systém rooming – in. Zasloužil se o rozvoj dětské diabetologie a endokrinologie, v roce 2007 získalo dětské oddělení pod jeho vedením statut dětské DIA centrum. Zavedl každoroční rekondiční pobyty dětí s diabetem. Spoluprací s nadacemi se mu podařilo získat nemalé finanční prostředky k obnovení přístrojového vybavení. I když v roce 2014 předal primariát, je stále je aktivní ve svém oboru.

MUDr. Štefan Dubáň v roce 1973 ukončil studium na lékařské fakultě v Hradci Králové. V únoru 1998 nastupuje do NJ na pozici primář kožního oddělení. Zasloužil se o zavedení nových léčebných postupů a metod, provádění drobných chirurgických výkonů, pod jeho vedením jsme získali v roce 2008 statut centra biologické léčby psoriázy. Na pozici primáře působil do dubna 2015. I nadále pracuje v nemocnici.

MUDr. Miroslav Tesař v roce 1967 ukončil lékařskou fakultu v Brně, v srpnu téhož roku nastoupil do nemocnice. Po složení atestační zkoušky I. stupně v oboru urologie byl jmenován samostatným odborným lékařem polikliniky. V roce 1976 získal specializaci II. stupně v oboru urologie a byl zařazen na místo zástupce primáře. Pozici vykonával do roku 2009. Na urologickém oddělení pracuje 52 let a je školitelem pro mladé lékaře.

Jarmila Štěpánková po ukončení studia v Jihlavě nastoupila v roce 1955 na chirurgické oddělení, v té době krajské nemocnice, jako diplomovaná zdravotní sestra. Od října 1960 vykonávala pozici staniční sestry CHIR 11. Na tomto náročném lůžkovém oddělení vykonávala vedoucí pozici 33 let a zůstala oddělení věrná až do roku 1993, kdy odešla do důchodu.

Jiřina Pošívalová v roce 1962 vystudovala v Jihlavě obor zdravotní sestra a nastoupila na neurologické oddělení. Během své praxe se kontinuálně vzdělávala, zastávala pozici staniční sestry lůžkového oddělení a vrchní sestry neurologického oddělení, tuto pozici vykonávala 27 let. Podílela se na rozvoji ošetřovatelské péče v neurologii. Její pracovní kariéra v naší nemocnici trvala krásných 50 let.

Marta Brožová absolvovala zdravotní školu v Brně, po mateřské dovolené v roce 1969 nastoupila do nemocnice na interní oddělení. Po získání specializace v ošetřovatelské péči pro dospělé byla jmenovaná staniční sestrou interního oddělení C. Od ledna 1990 do roku 2004 působila na pozici vrchní sestra interního oddělení.

Hana Žahourková po ukončení studia na SZŠ nastoupila v roce 1968 nejprve na interní oddělení, v roce 1978 byla převedena na ušní oddělení. Během své praxe získala specializaci v audiometrii. V roce 1991 byla jmenovaná vrchní sestrou ORL oddělení. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz managementu a ošetřovatelství. V roce 1999 byla jmenovaná hlavní sestrou – náměstkyní pro ošetřovatelskou péči v nemocnici. Na této pozici působila osm let. Řídila zavádění metod moderní ošetřovatelské péče, zasloužila se o rozvoj specializačního vzdělávání nelékařů.

MUDr. Jiří Landsmann po ukončení studia na lékařské fakultě v Praze v roce 1966 nastoupil do nemocnice na neurologické oddělení jako lékař. Po ukončení specializace I. stupně v oboru neurologie zastával funkci zástupce primáře, po náhlém úmrtí primáře MUDr. Dostála vedl 2 roky oddělení. Atestační zkouškou získal specializaci II. stupně v oboru neurologie, vykonával místo zástupce primáře, získal funkční licenci pro odbornost v elektroencefalografii a byl pověřen ordinářem pro epilepsii. Od roku 2004 do 2007 zastával opět funkci primáře oddělení. Zasloužil se o vybudování a rozvoj specializovaných ambulancí na neurologickém oddělení. I v důchodovém věku zajištoval do roku 2017 ambulantní péči. V nemocnici pracoval 51 let.

Jiří Karel v roce 1962 nastoupil do OÚNZ Jihlava jako stavební technik. Řídil všechny stavební práce investičního i neinvestičního charakteru. Vypracovával projektovou dokumentaci a dohlížel na plynulý průběh stavebních prací až po převzetí od dodavatelů. Vždy byl důsledný a požadoval provádění kvalitní práce. Podílel se na zrodu nové nemocnice. Zajišťoval projektovou dokumentaci a veškerou činnost spojenou s realizací dostavby nemocnice. V roce 2004 odešel do důchodu, v NJ pracoval 42 let.

  • Facebook
  • Twitter