Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Táborová sezona na Vysočině začíná. Jaké hygienické podmínky čekají na organizátory dětských táborů?

/
/
/
621 ZobrazeníO víkendu se rozběhly první zotavovací akce pro děti, dětské tábory. Na Vysočině se děti mohou během léta zúčastnit více než 180 letních táborů v téměř třech stovkách běhů.

„K dnešnímu dni je v Kraji Vysočina nahlášeno 183 táborů a 291 běhů. Zúčastní se jich více než 22 tisíc dětí. Organizátoři nadále v průběhu léta oznamují další termíny konání táborů. Mají na to lhůtu nejpozději do 30 dní před začátkem akce,“ uvádí Kamila Hodačová, ředitelka Odboru hygieny dětí a mládeže Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV).

Aby na táborech nedocházelo k šíření infekčních onemocnění a co nejvíce bylo chráněno zdraví táborníků, jsou zákony a vyhláškami nastavena hygienická a protiepidemická opatření, jejichž dodržování pravidelně KHSV kontroluje. Jedná se například o tato: ubytování ať ve stanech nebo ve zděných budovách musí splňovat podmínky větrání, odpovídající velikost prostoru, zajištění proti zatékání, vlhku a chladu. Areál tábora musí být vybaven odpovídajícím počtem záchodů, výtokových kohoutů, sprch, dostatkem pitné vody a vody pro osobní hygienu. Musí být ošetřeno nakládání s odpady a splaškovými vodami. Také stravování táborových účastníků musí být řádně zajištěno. Prostory pro stravování musí být, kromě ohniště, vždy zastřešené. Pokrmy může dovážet do tábora externí dodavatel, nebo se připravují přímo v táborové kuchyni. Personál kuchyně pak musí dodržovat přísnou osobní i provozní hygienu při přípravě jídla a jeho podávání, dále dbá na náležité uchovávání potravin. Zvlášť v horkých dnech je nutná správná manipulace s pokrmy, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Zkažené jídlo bývá častým zdrojem alimentárních nákaz. Kromě vedoucího tábora, který zodpovídá za splnění všech podmínek, je klíčovou osobou proškolený zdravotník. Ten má mnoho kompetencí. Sleduje zdravotní stav táborníků. Na starosti má ošetřování běžných poranění, případně doprovází dítě s vážnějším poraněním či nemocí k lékaři. Dbá na rozdělování léků dětem, které je mají od svého lékaře předepsané, zodpovídá za vybavení lékárničky, vede zdravotnický deník, eviduje doklady dětí o zdravotní způsobilosti a potvrzení o bezinfekčnosti. Musí mít k dispozici v areálu tábora ošetřovnu a izolaci pro své případné pacienty. Hlídá dodržování pitného režimu, povinnou dobu odpočinku. Podílí se na sestavování jídelníčku i režimu dne. Dohlíží na dodržování pořádku a osobní hygieny dětí i dospělých. Zejména pravidelné a správné mytí rukou je v prevenci infekčních onemocnění zcela zásadní. Podrobná hygienicko-protiepidemická doporučení ministerstva zdravotnictví pro zajištění letní dětské rekreace v letošní sezóně a další důležité informace jsou k dispozici na webových stránkách KHSV.
„V roce 2021 jsme v kraji provedli 125 kontrol zotavovacích akcí pro děti a jiných obdobných akcí. Nejzávažnější pochybení, která jsme s provozovateli táborů řešili, bylo například překročení limitů mikrobiologických ukazatelů ve vodě ze studny zásobující tábor pitnou vodou. V šesti případech jsme řešili problém ve stravování jako jsou prošlé potraviny, chybná manipulace s odpady, nebylo odděleno mytí jídelního a kuchyňského nádobí, nebyla splněna povinnost informování o alergenech v potravinách, v kuchyni byla špatná provozní hygiena. V loňském roce jsme kontrolovali také dodržování mimořádných opatření a doporučení ministerstva zdravotnictví ohledně předcházení šíření onemocnění COVID-19,“ říká Ing. Šimon Veleba, ředitel Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví KHSV. Pořadatelé zotavovacích akcí v Kraji Vysočina se až na výjimky opakují. Jsou dlouhodobě a pravidelně edukováni ze strany KHSV. I díky tomu je při kontrolách zjišťováno jen minimum nedostatků. V roce 2022 hygienici plánují zkontrolovat minimálně 30 % nahlášených zotavovacích akcí pro děti. Průběžné informace o prováděných kontrolách budou zveřejňovány na webových stránkách KHSV.
„Apelujeme na rodiče, aby své potomky posílali na tábor opravdu zdravé. Před nástupem zákonní zástupci podepisují potvrzení o bezinfekčnosti, že dítě nejeví známky akutního onemocnění, například horečky nebo průjmu, a ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. Toto prohlášení předkládají rodiče pořadatelům tábora,“ uvádí Kamila Hodačová. Přesto se někdy stává, že si nemoc dítě přinese už z domu, na táboře se nákaza pak může rozšířit. Nejen že ten, kdo nemoc do tábora přinesl, tráví čas na „marodce“, ale může pokazit prázdniny i ostatním dětem, které se od něj nakazí.

Hygienické a protiepidemické podmínky na letních dětských táborech a jiných zotavovacích akcích jsou upraveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dále například zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, nebo vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter