Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ředitelka žďárské charity Jana Zelená: „Koledníků a dárců si velmi vážím.“

/
/
/
703 ZobrazeníPo dvacáté probíhá letos ve všech oblastních charitách celé České republiky Tříkrálová sbírka. Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená zavzpomínala na počátky kampaně a objasnila také potřebnost tříkrálového výtěžku a procesy jeho rozdělování.

Paní ředitelko, dočetla jsem se, že poprvé byla sbírka ve žďárské Charitě pořádána až o rok později, než byl její oficiální začátek, a to roku 2001, a její výtěžek ve čtyřech kasičkách byl tehdy 12 471 Kč. Loňský výtěžek činil 3 576 429 Kč. Rozdáno bylo 533 kasiček. To vše v rámci Žďárska. Co se Vám vybaví, když tato čísla zmiňujeme?
Je to až neuvěřitelné a zároveň moc krásné. Výtěžek se za těch 19 let znásobil téměř 290 krát. Narůstající výtěžky jasně ukazují, že si Tříkrálová sbírka našla své místo mezi dárci, kteří ji každoročně podporují. Možná je to i tím přesahem. Cílem Tříkrálové sbírky není totiž pouze finanční výtěžek, ale také snaha o nesení radostné zvěsti o narození Ježíše Krista všem lidem dobré vůle.

Chápu správně, že Tříkrálová sbírka je pro vaši organizaci jedním z nejdůležitějších zdrojů. Proč tomu tak je?
Výtěžek Tříkrálové sbírky je opravdu velmi důležitý, a to proto, že ho můžeme použít především tam, kde se finance z jiných zdrojů obtížně získávají. Pro nás jsou to např. investice ve formě nákupu služebních vozů. Velká část našich služeb je totiž terénních, proto jsou auta nutným pracovním prostředkem pro dopravu terénních pracovníků k našich pacientům, klientům a uživatelům. Služební vozy potřebujeme i pro svoz lidí s postižením do našich stacionářů, na rozvoz obědů pro uživatele Charitní pečovatelské služby apod. Finance z Tříkrálové sbírky také několikrát pomohly při záchraně některých našich zařízení, poskytujících služby potřebným. Když se nepodařilo získat dotace na službu v potřebné výši, byla to právě Tříkrálová sbírka, která výpadek doplnila, a tak zajistila poskytování služby v potřebném rozsahu. A to je naprosto skvělé.

Jak jste již zmínila, tříkrálová koleda není jen o sbírkových financích. Je i o předání radostného poselství o narození malého Ježíše. Jak se Vám tato zpráva daří předávat?
Ano, určitě se snažíme tuto radost a požehnání předávat prostřednictvím tříkrálových koledníků, kteří zpívají koledu „My tři králové jdeme k vám…“,popřejí vše dobré do nového roku a na dveře křídou napíší nápis K+M+B+, což znamená „Kristus žehnej tomuto domu“.

Předpokládám, že o využití výtěžku nerozhodujete pouze Vy. Kdo všechno je do tohoto procesu zapojen?
V konečném důsledku rozhoduje tzv. tříkrálová komise, složená z pracovníků vedení Diecézní charity Brno a zástupců oblastních Charit. Celý proces probíhá takto: vždy na konci roku, který předchází připravované Tříkrálové sbírce, se zamýšlíme nad tím, co bychom v příštím roce z výtěžku potřebovali podpořit. Zpracované záměry poté předkládáme ke schválení tříkrálové komisi Diecézní charity Brno. Poté, co sbírka proběhne, a jsou sečteny veškeré dary, je možné zpracovat konkrétní projekty, které jsou opět předloženy komisi, která je posuzuje a schvaluje. Samozřejmě se stává, že se v průběhu roku objeví nějaká potřeba, kterou je třeba řešit aktuálně a se kterou jsme třeba v záměrech úplně nepočítali. Je však možné tento záměr doplnit. Celý proces je tedy poměrně složitý, ale je tak zaručena kontrola správnosti využití výtěžku Tříkrálové sbírky.

Nový kalendářní rok se zajímavými čísly 2020 je zde. Jaké pro něj máte plány rozvoje vašich služeb?
Letos bychom moc rádi dále rozvíjeli kvalitu námi poskytovaných služeb napříč všemi našimi zařízeními. A také bychom rádi pokračovali v dalším rozvoji Domácí hospicové péče, která je komplexem služeb pro lidi nevyléčitelně nemocné a umírající.
V současné době chce stále více lidí prožít poslední chvíle svého života uprostřed svých blízkých, doma. Tato služba to umožňuje tím, že zajistí po všech stránkách jak pacienta, tak podpoří i blízké pečující. Vracíme se tak k dobrým zvyklostem našich předků, postarat se o svoje blízké až do jejich smrti. A to je dobře.

V terénu vyrazilo do zimního nečasu zhruba 2 200 koledníků. Na ně čeká nespočet dárců, pro které je Tříkrálová sbírka jednou z největších možností, jak podpořit potřebné v regionu. Můžete jim něco vzkázat?
Chtěla bych jim říct, že si jich moc vážím. Koledníků za to, že věnují svůj čas pro dobrou věc, i když to stojí námahu a někdy i překonávání překážek v podobě špatného počasí či nepříjemných reakcí oslovených. Dárců si vážím za to, že nejsou lhostejní k lidem v nouzi a štědře přispívají na jejich potřeby. A oběma skupinám moc děkuji, protože bez nich by naše organizace nemohla pomáhat tak, jak se to daří s jejich pomocí. Děkujeme!

Novoměstská koleda 2020
  • Facebook
  • Twitter