Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Stará radnice v Havlíčkově Brodě nominovaná na Cenu Patrimonium pro futuro

/
/
/
977 ZobrazeníV letošním roce probíhá už pátý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, Vysočinu bude reprezentovat komplexní obnova Staré radnice v Havlíčkově Brodě. 

Dokončená celková obnova Staré radnice č. p. 87 v Havlíčkově Brodě, která zahrnovala náročnou stavební rekonstrukci i restaurátorské práce na štukové výzdobě a kamenných renesančních erbech, patří k nejvýznamnějším realizacím uplynulého roku na Vysočině. Zásadním objevem během obnovy je zároveň manýristický prvek slunce v průčelí dominantní fasády. Během této příkladné obnovy, která navrátila historickému objektu důstojný a reprezentativní vzhled, byly veškeré zásahy provedeny velmi citlivě a památkové hodnoty samotného objektu zůstaly zachovány.

Detail průčelí po obnově s analogickou rekonstrukcí prvku slunce

„Celkové úpravy interiérů a dvora Staré radnice v Havlíčkově Brodě jsou ukázkou vkusně provedené památkové obnovy se vstupem soudobé invence,“ konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči Pavel Macků.

Pozdně renesanční budova Staré radnice dominuje jihozápadnímu rohu Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě. Byla postavena na parcele dvou či tří gotických domů v hlavní, reprezentativní ose naproti kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o jednu z nejhodnotnějších kulturních památek v Havlíčkově Brodě.

Spojuje se zde historická paměť a genius loci města. Ukázkovým příkladem je poměrně známá Brodská smrt, tedy kostlivec Hnát ve výklenku průčelní fasády připomínající podle legendy zrádce, který chtěl otevřít brány města Jihlavským a byl po zásluze potrestán.

Samotná budova má složitý stavebně-historický vývoj. Původní soubor domů byl na konci 15. století přestavěn na rychtu. Po požáru v roce 1662 byl objekt rekonstruován a získal novou symetrickou fasádu provedenou v pozdně renesančních a raně barokních formách. Další významnější úpravy následovaly po požáru v roce 1834, kdy byly klasicistně upraveny především interiéry v patře a doplněna dispozice krovu. Budova byla poté rekonstruována v 80. letech 20. století z velké části pro potřeby knihovny a pro užívání reprezentačního sálu v patře a vinárny v klenutých sklepeních. V té době došlo k nejradikálnějším změnám dispozice, které nerespektovaly historickou podstatu objektu a negativně zasáhly do organismu stavby.

Boční vstup s restaurovaným kamenným erbem

Generální rekonstrukce začala již v roce 2012 obnovou původních pivovarských sklepů v prostoru pod radnicí, které slouží jako restaurační zařízení. V roce 2016 byla dokončena náročná etapa obnovy objektu, zahrnující jak práce na rehabilitaci interiéru, tak restaurování cenné štukové výzdoby hlavního sálu v patře budovy, nástěnných maleb a dalších historicky dochovaných prvků. V přízemí objektu byl obnoven původní průjezd. V tzv. malém salonku odhalily průzkumy dekorativní malby, pravděpodobně z 19. století, které byly v celém rozsahu restaurovány a retušovány v duchu klasicismu. Dříve nevyužívaný a zanedbaný dvůr doplnila a oživila travnatá plocha, výsadba nových stromů, dřevěný rošt určený k odpočinku a další prvky jako kašny či lavičky. Řešení celého prostoru dvora vychází z použití kvalitních materiálů a opticky jednoduchých forem, které umožňují vyniknout původní hmotě dvorní fasády Staré radnice a vhodným způsobem harmonizují vztah detailu a celku. Rekonstrukce vnitřních prostor byla zároveň symbolicky zakončena expozicí velkého modelu města v přízemí, který z papíru vyrobili studenti Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě. Detailní model zobrazuje Havlíčkův Brod v podobě před velkou asanací západní části města ve druhé polovině 20. století.

Vnitřní dvůr po obnově, detail novodobého prvku kašny

V roce 2017 byla provedena finální etapa rekonstrukce, tedy oprava fasády hlavního průčelí včetně restaurování historických erbů a především nalezeného fragmentu manýristického slunce v průčelí. Zároveň byla provedena náročná obnova poškozeného historického krovu a výměna střešní krytiny. Budova Staré radnice je tak plně integrálním prvkem Havlíčkova náměstí a opět důstojně reprezentuje město Havlíčkův Brod. Všechny opravy plně respektují skutečnost, že se jedná o obnovu dominantní historické architektury s přímou vazbou na jádro památkově chráněného území města Havlíčkův Brod. Během této příkladné obnovy zůstaly zachovány památkové hodnoty samotného objektu. Vyčištěním dispozic od nevhodných vestaveb z druhé poloviny 20. století se podařilo v plném rozsahu prezentovat původní skladbu domu, včetně obnovení průjezdu v přízemí.

Vnitřní dvůr po obnově a vstup do radničního sklepení

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vyhlašuje Národní památkový ústav letos pátým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků, která z řady akcí dokončených v roce 2016 v Kraji Vysočina vybrala jednu nejzajímavější a jako vítěze krajského kola ji nominovala do celostátního kola ceny NPÚ, zasedala na územním odborném pracovišti v Telči v dubnu 2018. Komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ vybraly do konce dubna 2017 krajské vítěze a nominovaly je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií – obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost. Cena má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.
Své favority však letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti.

  • Facebook
  • Twitter