Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dny lidové architektury se uskuteční na Vysočině

/
/
/
695 ZobrazeníDesátý jubilejní ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska proběhne letos v Třebíči. Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury v Kraji Vysočina se uskuteční v sobotu 16. července v Centru tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč – Nových Dvorech.

Záměrem a smyslem Dnů lidové architektury je představit veřejnosti mnohotvárnou, jedinečnou a často neprávem opomíjenou historickou architekturu našeho venkova. Památky lidového stavitelství jsou pozoruhodným dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků a současně se uplatňují jako významná složka životního prostředí představující významný charakteristický prvek utvářející a upevňující lokální identitu a umožňující reálně se identifikovat s krajinou domova. Cílem a přáním pořadatelů je, aby se Dny lidové architektury staly podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Třebíč leží na pomyslné geografické i národopisné hranici mezi severozápadně se prostírajícím členitým a lesnatým Horáckem a mírně zvlněnou úrodnou krajinou Podhorácka na jihovýchodě, kterou se v hlubokých údolích klikatí řeky Oslava, Jihlava a Rokytná. Zatímco na severu kraje se dosud dochovala ve větší míře původní roubená lidová vesnická zástavba, bylo na jihu v průběhu 19. století dřevo až na výjimky nahrazeno kamenným zdivem a později také pálenými cihlami. Na jihovýchodním pomezí kraje sousedícím s rozsáhlou nížinou Dyjsko-svrateckého úvalu se můžeme na venkově setkat i se stavbami hliněnými a s lidovou architekturou rozložitých štítově i okapově orientovaných dvorů s polopatry typickou spíše pro rovinaté Znojemsko, Podyjí a Horní Rakousy. Hornaté, klimaticky drsné a k zemědělství méně vhodné severozápadní regiony, jejichž plochu z geografického hlediska prakticky kompletně vyplňuje Českomoravská vrchovina, byly proto osídlovány později a pozvolněji, než obilnářská a ovocnářská oblast na jihu s mnohými raně středověkými osadami, v některých případech se sídelní kontinuitou doložitelnou již od pravěku. V této souvislosti nelze opominout také významný podíl benediktinského kláštera v Třebíči založeného už roku 1101 při kolonizaci tohoto teritoria.
Finančně se na zajištění Dnů lidové architektury podílí Kraj Vysočina, města Třebíč a Jaroměřice nad Rokytnou.  

Celodenní bohatý doprovodný program nabídne návštěvníkům ukázky tradičních řemesel, stánkový prodej regionálních výrobků, vystoupení folklorního souboru i možnost občerstvení. Účastníci budou moci také navštívit tematickou přednášku a komentovanou prohlídku výstavy Lidová architektura Kraje vysočina, instalovanou v areálu centra. Vstup do areálu bude zdarma.
Současně bude v nedaleké židovské čtvrti (památka UNESCO) probíhat kulturněhistorická slavnost Oživené židovské město, během níž se do uliček ghetta na čas vrátí původní život s atmosférou první republiky.
Kromě toho bude pro zájemce připravena rovněž zdarma exkurze Putování za lidovými stavbami Podhorácka, během níž se seznámí s vybranými zajímavými dochovanými doklady vesnického stavitelství v jižní části regionu Třebíčska. Asi tříhodinovou trasu exkurze s odborným výkladem bude možno absolvovat zdarma speciálním autobusem, vypraveným od centra ve 13.00 po skončení oficiálního zahájení.
Nejen pro tyto účely bude návštěvníkům k dispozici skládačka koncipovaná jako tematicky zaměřený průvodce, který jim přiblíží trasu Putování, ale také některé další význačné a často unikátní památky lidové architektury Vysočiny, jež zpravidla unikají zrakům běžného turisty. Skládačky budou volně k dispozici při slavnostním zahájení v Třebíči a dále též v infocentrech, v muzeích i na dalších obvyklých místech.
Putování zavede účastníky do následujících míst a účast na něm si lze předem rezervovat na e-mailové adrese e.henkrichova@foibos.cz nebo na tel. 777 100 557.

Jaroměřice nad Rokytnou – městská památková zóna; monumentální zámek, o jehož vrcholně barokní přestavbu se zasloužil v první polovině 18. století především uměnímilovný Jan Adam Questenberk, kdy zde byla také provedena první česká opera O původu Jaroměřic.

Boňov – vesnická památková zóna; urbanisticky i architektonicky ojediněle zachovalé vesnické sídlo s protáhlou návsí lemovanou štítově orientovanými usedlostmi s typickými předzahrádkami ohrazenými kamennými zídkami a po vnějším obvodě uzavřené pásem stodol.

Příložany – historická vesnice s rozlehlou nepravidelnou návsí a s několika dochovanými původními usedlostmi; v jedné z nich se nachází soukromé Rolnické muzeum rodiny Kopečkových s expozicí dokumentující život vesnického hospodářství do poloviny 20. století.

Stropešín – jedinečně autenticky dochovaná drobná chalupnická usedlost z 2. poloviny 18. století na východním okraji vsi postavená z kamene a nepálených cihel s doškovou krytinou, jednotraktové stavení klasické trojdílné dispozice s černou kuchyní, pecí a patrovou komorou – sýpkou dnes slouží k rekreaci a je příkladně udržováno.

Třebíč–Borovina – unikátní větrný mlýn postavený roku 1836 majiteli místních koželužen bratry Budischowskými k drcení dubové a smrkové kůry na výrobu třísla; v letech 2017–2021 proběhla kompletní obnova této technické památky, včetně rekonstrukce lopatek a části technického zařízení, byla vybavena interiérovými instalacemi a zpřístupněna veřejnosti.

  • Facebook
  • Twitter