Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Pacovská radnice vyzývá vlastníky památek

/
/
/
3668 ZobrazeníPacovská radnice vyzývá vlastníky kulturních památek (kulturní památka podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) k možnosti využít uvedený dotační titul.

Pacov jako obec s rozšířenou působností (ORP) v letošním roce 2018 obdržela na celé své území celkovou kvótu ve výši 354 000 Kč. Žádosti by měli zájemci podávat podle zásad programu do 28. 2. 2018. Upozorňujeme, že podle nových zásad programu už nebude další kolo podávání a přijímání žádostí a dále se mění i minimální spolupodílí žadatele z 10 na 20 %,“ uvedl starosta Lukáš Vlček s tím, že finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu součásti movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. některé oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 

„Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.; úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy; pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace“ dodal Lukáš Vlček. Dotační program se řídí Zásadami.  

Detailní i další informace, konzultační a metodickou pomoc při zpracování žádosti podávané do tohoto dotačního programu poskytují vlastníkům jako ústřední koordinátor Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče (tel: 257 085 111) a také je možné získat základní informace na Městském úřadě  Pacov, odboru životního prostředí a památkové péče (tel: 565 455 130, e-mail: kapalin@mestopacov.cz).

  • Facebook
  • Twitter